2,1 MP SpeedCam

csm_AOS_J-PRI_front_9104fe1d05

AOS J-PRI

Haupteigenschaften 1.64 / 2.25 / 5Mpixel je nach Modell bis zu 2.000 fps bei 5Mpixel bis zu 32.000 fps bei…
Vergleichen
csm_L-VIT_front_small_402d0bdba6

AOS L-VIT 2500

Haupteigenschaften 1920×1080 pixel @  2500 fps 1920×260 pixel @ 10.100 fps Color ISO ~6.000 / Mono ISO ~8.000 Speicher 4GB…
Vergleichen
csm_L-VIT_front_small_402d0bdba6

AOS L-VIT 1000

Haupteigenschaften 1920×1080 pixel @  1.000 fps 1920×256 pixel @ 4.000 fps Color ISO ~3.600 / Mono ISO ~8.000 Speicher 2GB…
Vergleichen
Pic L-PRI

AOS L-PRI

Haupteigenschaften 1920×1080 pixel @  3.500 fps (L-PRI 3500) 1920×256 pixel @ 13.600 fps (L-PRI 3500) Color ISO ~6.000 / Mono…
Vergleichen